பத்தாம் வகுப்பு – தமிழ்

15.00

வெர்னியா டிஜிடல் வழிகாட்டி PDF போன்றல்ல. புத்தம் புது வடிவமான EPUB3 அமைப்பினைக் கொண்டதாகும். இதில் பல சிறப்புகள் உள்ளது. எடுத்துக்காட்டுக்கு ஒன்று, ஒவ்வொரு இயலின் இறுதியிலும் ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகள், ஆங்கிலப் பழமொழிகளுக்கு இணையான பழமொழிகள், மொழியாக்கம் ஆகியவற்றிற்கான நினைவுத்திறன் பயிற்சிகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. இவைகளின் விடைகள் மறைக்கப்பட்டிருக்கும். நீங்கள் விடைகான முயற்சித்தப்பின் விடை சரியா என ஒப்பிட்டுப் பார்ப்பதற்கு அல்லது விடை என்ன என்று அறிந்து கொள்வதற்கு அக்கேள்விகளுக்கு குறிப்பு எண்களை சொடுக்கினால் (? 123) அதனருகில் தனித்திரையில் விடை தோன்றும். உங்கள் விடையுடன் ஒப்பிட்டுப் பார்த்து உங்கள் நினைவுத் திறனை வளர்த்துக்கொள்ளலாம்.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “பத்தாம் வகுப்பு – தமிழ்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *