வேஷ பிராமண வேதாந்த விவரம்

30.00

ISBN: 978-81-938562-1-5

ஆசிரியர்,
பண்டிதர் க. அயோத்திதாசர்
இன்றைய பிராமணர்கள் என்பவர்கள் யார்? இலக்கியச் சான்றுகளுடன் அயோத்திதாசர் உங்களுடன் பேசுகிறார்.

பிரமம் இத்தியாதி கடவுளர்களும் நீங்கலாக, யஜுர்வேதம் 120_வது பாகத்தில் பிரமத்தைத் தெளிவிக்கவேண்டு மென்று, புத்திரன் பிதாவைக் கேட்கின்றான். அதற்குப் பிதா சருவமும் பிரமமென்றார்.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “வேஷ பிராமண வேதாந்த விவரம்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *